Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten met Groep Delta BVBA, alsook op elke offerte, bestelbon of factuur die zij uitschrijft. De algemene voorwaarden van de (kandidaat-)koper, zijn niet tegenstelbaar aan Groep Delta BVBA, tenzij anders schriftelijk overeengekomen werd.

 

2.De verkochte goederen blijven de eigendom van Groep Delta BVBA tot volledige betaling van de prijs; Dit is de hoofdsom vermeerderd met de eventuele intresten, kosten en forfaitaire schadevergoeding.

 

3.De levering heeft plaats op de zetel van Groep Delta BVBA, tenzij anders schriftelijk overeengekomen werd. De kosten en het risico van de levering komen ten laste van de koper. Indien de koper in gebreke blijft de goederen af te halen, wordt een bewaarloon aangerekend. Wanneer 10 dagen vanaf de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, de afhaling niet is gebeurd, wordt de koop ontbonden door het versturen van een aangetekende brief; de koper is in dat geval een vergoeding van 15% van de koopprijs verschuldigd, onverminderd eventuele intresten, kosten en forfitaire schadevergoeding en onverminderd het recht van Groep Delta BVBA meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de verkoopovereenkomst.

 

4. De koopprijs is contant betaalbaar bij levering en op de zetel van Groep Delta BVBA, tenzij anders schriftelijk overeengekomen werd. In geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling en zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, intrest verschuldigd zijn berekend aan de conventionele rentevoet van 12% alsook een forfaitair schadebeding van 12% met een minimum van € 300,00 en een maximum van € 3.000,00. Daarenboven kan Delta Motors BVBA zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen schorsen zolang de koper zijn betalingsverbintenissen niet nakomt. Wanneer 10 dagen vanaf de verzending van een aangetekende ingebreke stelling de betaling niet is gebeurd, kan Delta Motors BVBA de koop ontbinden bij aangetekende brief; de koper is een vergoeding van 15% van de koopprijs verschuldigd; onverminderd de bovenvermelde vergoeding en onverminderd het recht van Delta Motors BVBA om een hogere vergoeding te vorderen.

 

5.Wanneer de koper de koopovereenkomst eenzijdig verbreekt, heft Groep Delta BVBA recht op een schadevergoeding van 15% van de koopprijs.

 

6.Groep Delta BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele verborgen gebreken. Groep Delta BVBA behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht (brand, overstroming, weersomstandigheden, staking, etc.) de overeenkomst te ontbinden door het versturen van een aangetekende brief, zonder tussenkomst van een rechter en zonder dat zij tot betaling van enige schadevergoeding kan zijn gehouden.

 

7. De voertuigen die worden toevertrouwd aan Groep Delta BVBA worden verondersteld verzekerd te zijn door de klant en blijven, zelfs bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

 

8. Het Belgische recht is van toepassing. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.

 

Bijzondere voorwaarden

 

1. Deze bijzondere voorwaarden zijn enkel toepasselijk op de overeenkomst gesloten tussen Groep Delta BVBA en een consument.

 

2. Een consument is elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden een overeenkomst sluit met de verkoper.

 

3. De consument heeft recht op een schadevergoeding van 15% van de koopprijs: – wanneer Groep Delta BVBA in gebreke blijft het voertuig te leveren, ondanks de aangetekende ingebrekestelling van de koper waarbij een respijttermijn van 10 dagen vanaf de verzending werd gegeven, behoudens omstandigheden buiten de wil van de Groep Delta BVBA die de levering redelijkerwijs onmogelijk maken; – wanneer Groep Delta BVBA de overeenkomst eenzijdig verbreekt.

 

4. Groep Delta BVBA is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de levering. De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk mee te delen en te bewijzen dat het gebrek bestond op het ogenblik van de levering indien het gebrek zich meer dan 6 maanden na de levering manifesteert.

 

5. In geval van overmacht worden de verbintenissen van de desbetreffende partij opgeschort. In dat geval is de andere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door het versturen van een aangetekende brief, zonder tussenkomst van een rechter en zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding kan worden gehouden